:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลชุมแสง ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์" ทาง youtube โดยมีบุคลากรในเทศบาลตำบลชุมแสงประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมการรับฟังบรรยาย ซึ่งการรับฟังบรรยายในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของ เดินหน้าสู่ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และ “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร