:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
กองการศึกษา
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 097-9214647
นางสาวมาลาตี อนันตวุฒิ
ครู คศ.2
นางอ้อยอัจฉรา ภัทรดวงกมล
ครู คศ.1
นางสาววิภาลัย ฤทธิ์ประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอุษา เหลืองอนุศาสตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลยาณี พลแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการและบัญชี
นางสาววาสนา ผึ่งสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริวิมล สามบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนิตา สุภาพร
ภารโรง
นายปรีชา แตงแก้ว
ยาม