:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
ข้อมูลผู้บริหาร
นายเอกชัย ขาวสะอาด
นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง
โทร.086-3171533
เบอร์โทรสำนักงาน 038-029490-2
นายกิตติคม อาภรณ์หิรัญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง
โทร 088-1893265
นางพัชรี ยืนหยัดชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 089-8124238
นายวิชากร บุญสนธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 062-6266449
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร 082-5169369
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 082-5169369
นางสาววาสนา พูลเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-8878529
นายพรชัย สังข์สัจธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 082-2110044
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร 065-6296928
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 097-9214647
นายวรยุทธ วงษ์พรจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 085-8270175