:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
หัวหน้าส่วนราชการ
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลชุมแสง
โทร 082-5169369
นางสาวโรสชา เกียรติกิตตินันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
โทร 081-9837232
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 082-5169369
นางสาววาสนา พูลเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-8878529
นายพรชัย สังข์สัจธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 082-2110044
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร 065-6296928
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 097-9214647
นายวรยุทธ วงษ์พรจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 085-8270175