:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
กองการประปา
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร 065-6296928
นางสาวรุจิรา พันธะไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุนิสา มีลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายกุลชาติ กล้าหาญ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายณัฐพร นุชเจริญ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสราวุฒณ์ ด้วงโสน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายอำนวย ด้วงโสน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ