:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
สำนักปลัด
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายธงชัย สร้อยสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพรชัย สังสัจจะธรรม
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางศิริพร เลาห์ปิยะรัตน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวันชาติ แดงสุธา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธนาภรณ์ วงค์สุวรรณ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นายธม อินทโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกนกวรรณ เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ รัตนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนิตรา อนันตวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี มะลิวัลย์
นักการ
นางสาวโศภิตา อยู่เย็น
ภารโรง
นางทิพวรรณ ก้อนทอง
ภารโรง
นายนพเก้า จอกุ้ย
พนักงานดับเพลิง
นายอรรถพล สำราญสุข
พนักงานดับเพลิง
นายพัชรพงษ์ แตงแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายรังษิมันต์ ปู่สุข
พนักงานดับเพลิง
นายชินพัฒน์ ซามี
พนักงานดับเพลิง
นายยอดรัก ตั้งมั่น
พนักงานดับเพลิง
นางสาวจริยา ขาวเจริญ
พนักงานวิทยุ